ONS organisatorisch en
financieel beleid

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een (Vice)Bestuursvoorzitter, Penningmeester, PR-officer en Ambtelijk Secretaris, welke verantwoordelijk zijn voor het strategisch en financieel beleid alsmede het dagelijks bestuur van de stichting. 

Mohammed Jaffar

Bestuursvoorzitter

Fatema Hosseini

Vice-voorzitter / Ambtelijk Secretaris

Kazem nosrati

Penningmeester


Leads

Ons managementteam is verantwoordelijk voor het uitvoerend beleid van de stichting en leiden de volgende teams.

Events Team

Het Events Team is verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en acties welke in lijn liggen met de doelstellingen van de stichting.

Medical Team

Het Medical team is verantwoordelijk voor het organiseren van medische
bijeenkomsten/voorlichtingen gericht op het scholen van diverse gemeenschappen ter bevordering van zelfredzaamheid.

Social Media Team

Het Social Media Team is verantwoordelijk voor het beheren en managen van de diverse (sociale) communicatie kanalen van de stichting.

WAAR WIJ VOOR STAAN

Dit betreft onder andere het helpen van voedselbanken, het uitdelen van cadeaus in ziekenhuizen, het bezoeken en ondersteunen van asielzoekerscentra met diverse vragen en het bezoeken van ouderen en verzorgingstehuizen

Hieronder vallen onder andere het organiseren van informatieavonden in diverse talen, het bespreken van medische stigma’s en taboes (bijvoorbeeld mentale problematiek en verslavingen) en het aanbieden van een gratis tolkentelefoon alsmede het beantwoorden van (medische) vragen. Dit om in het bijzonder de zelfredzaamheid onder de mensen te vergroten en hen kennis te laten maken met het zorgsysteem in Nederland.

Het activeren van mensen zelf aan de slag te gaan. Kleine acties kunnen immers een grote impact hebben. Middels het opzetten van een platform op social media worden ideeën gemakkelijk uitgewisseld en uitgewerkt.

Dit houdt in bijeenkomsten en buurtactiviteiten organiseren om het bijeen komen te stimuleren.
Daarnaast, het bespreken van gemeenschappelijke maatschappelijke problematiek tijdens deze acties om gezamenlijk aan oplossingen te werken.

Dit betreft het opzetten van een platform voor studenten en professionals ter ondersteuning van elkaars ontwikkeling. Dit trachten wij intern aan te bieden voor de vrijwilligers en ook uit te breiden naar externe doelgroepen.

Ons financieel beleid

Het beloningsbeleid van Stichting Who Is Hussain Nederland dekt, conform de statutaire bepalingen van oprichting, louter de gemaakte onkosten van bestuurders voor zover deze onkosten ten behoeve van de stichting zijn gemaakt. Hiermee zijn andere vormen van vergoedingen, vacatiegelden of beloningen uitgesloten. Met dit kosten drukkende beloningsbeleid beoogt de stichting de ontvangen giften en donaties voor minstens 90% te gebruiken ten voordele van haar algemene doel.

Bij het inzamelingsproces van giften en donaties zal (in beginsel) digitaal geworven worden via de website van de stichting en digitale betaalverzoeken.

Donateurs wordt een digitaal module gefaciliteerd op de website waarmee gelden giraal worden overgemaakt. Tijdens evenementen en activiteiten zal de stichting trachten digitale donaties te werven middels digitale betaalverzoeken. Donateurs wordt een QR-code gegeven waarmee hen een digitaal betaalverzoek wordt gedaan.

Bij deze vormen van digitale werving kan de betalingsprovider transactiekosten capteren. Op maandelijkse basis zal het bestuur deze geldstromen richting de bankrekening van de stichting controleren om de actuele financiële status te administreren.

Bij chartale werving van donaties tijdens evenementen en activiteiten, zal gebruik worden gemaakt van verzegelde collectebussen. Na afloop van een evenement of activiteiten zal het bestuur de inhoud van de collectebussen administreren en afstorten conform het collecteprotocol van Stichting Collecteplan.

Aldaar de penningmeester doorgaans belast is met het financieel beheer, zal in kader van
ondubbelzinnigheid en transparantie de penningmeester gepaard met een bestuurslid belast zijn met deze taak. Conform dit vier-ogen-principe zal de penningmeester en een bestuurslid zorgen dragen aan het financieel beheer en zeggenschap. De penningmeester is eindverantwoordelijk voor uitgaande transacties inzake bestedingen voor en namens de stichting.

De kostenstructuur van de stichting is opgedeeld in structurele en variabele kosten. Gedurende de huidige groeifase van de stichting zullen de voornaamste variabele kosten zich richten op:

1)  Het positioneren van de stichting bij het maatschappelijk publiek;

2) Het creëren van bewustzijn over de doelen van de stichting en;

3) Het opzetten van herbruikbare projecten en activiteiten.

De positionering van de stichting en het creëren van bewustzijn over de doelen van de stichting zal hoofdzakelijk op basis van digitale content en fysieke flyers en banners geschieden. Bij het opzetten van projecten en activiteiten is een nevendoel om er een herbruikbare vormgeving aan te geven, zodat een continuïteit ontstaat met lagere, structurele kosten.

 

In deze fase zien de structurele kosten primair toe op het faciliteren van interne vergaderingen, activiteiten van herhaaldelijke aard en onderhoudskosten aan het digitaal domein.

Ondanks het kostendrukkende model waarop de structuur van de stichting is ontworpen, zullen alle structurele en variabele kosten in proportie staan tot het inkomenspatroon van de stichting. Bij een inkomenspatroon van geringe financiële middelen zal het bestuur prioriteren welke kosten naar redelijkheid voorrang hebben ten behouden van de stichting en het realiseren van haar doelen.

De prognose van de stichting is om gedurende het tijdspad van dit beleidsplan zich te wortelen in de samenleving als geapprecieerde stichting. Deze prognose is gebouw op de vier facetten van het beleidsplan:

1)  Aangaan van samenwerkingen;

2) Draagvlak creëren binnen de samenleving;

3) Uitbreiden van het aantal vrijwilligers;

4) Het bereiken van de media.

 

De stichting heeft het doel voor ogen om jaarlijks met minimaal twee andere non-profit organisaties samen te werken door de handen ineen te slaan bij het vormen van activiteiten. Op deze manier tracht de stichting dat er onderlinge kruisbestuiving plaatsvindt op het gebied van kennis en innovatie. Daarnaast zal dit de positionering van de stichting bij het maatschappelijke publiek ten goede komen.

Gaandeweg verwacht de stichting een achterban op te hebben gebouwd van 1500 – 2000 volgers op de sociale mediakanalen. Doorgaans zag de vergroting van de achterban leiden tot een doorgroei in naamsbekendheid en zal de positieve impact van de activiteiten en projecten op de maatschappij vergroot worden.

Begin 2020 telde de stichting 20 vrijwilligers. De prognose is dat dit voor begin 2025 geaccumuleerd zal zijn tot een actieve kern van 50-75 vrijwilligers en een aantal van 25-75 vrijwilligers die op oproepbasis ingezet kunnen worden bij het organiseren van activiteiten en projecten.

Middels het aangaan van samenwerkingen, het vergroten van de achterban en het uitbreiden van het aantal vrijwilligers, is de prognose dat de stichting jaarlijks de nationale media zal bereiken met het bereiken van haar doelen. Hierbij wordt de focus gelegd op het schrijven van krantenartikelen, het afleggen van interviews en het filmen van activiteiten.

 

Met deze vier facetten van het beleidsplan beaamt de stichting richting haar eigen prognose toe te werken en een gevestigde Nederlandse non-profit organisatie te zijn binnen de maatschappij. 

 

Gezien dit het eerste jaar is dat de stichting bestaat, kan geen representatieve financiële prognose worden gedaan van de verwachte donaties. Derhalve is de verwachting dat de stichting vergeleken kan worden met soortgelijke startende stichtingen.